واحد برتر کیفیت صنایع غذایی سال 1401
واحد نمونه صنعتی سال 1400
واحد صنعتی نمونه
صنعتگر نمونه
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر سلامت و ایمنی مواد غذایی
واحد برتر صنایع
واحد نمونه استاندارد
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
منتخب برند (نمانام) برتر
واحد نمونه ایمنی مواد غذایی از وزارت بهداشت
واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهار سال
دریافت تندیس کارآفرین برتر
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه استاندارد در دو سال متوالی
واحد منتخب همایش روز جهانی غذا