انتخاب مهندس علی امینی به عنوان هیأت مدیره جدید انجمن صنایع غذا و داروی استان مازندران

چهار شنبه . 1396/04/28 17:5

 

در ششمین دوره  برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره که در مورخ  26/4/96 برگزار گردید، آقای مهندس علی امینی موفق به کسب رأی اعتماد اعضا برای حضور در هیأت مدیره انجمن گردیده اند. امید است  با مدیریت و پیگیری های حقوق انجمن و اعضا، دوران تازه ای از انجمن صنایع غذا و دارو استان مازندران آغاز گردد.