آپلود فایل رزومه


نام
نام پدر
جنسیت
ش.شناسنامه
ش.همراه
ایمیل
محل تولد

مقطع

محل تحصیل

تخصص

شهر

نام خانوادگی

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

کد ملی

ش.ثابت

وضعیت جسمانی

نحوه آشنایی

نظام وظیفه

رشته تحصیلی
استان
آدرس کامل