واحد صنعتی نمونه
صنعتگر نمونه
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر سلامت و ایمنی مواد غذایی
واحد برتر صنایع
واحد نمونه استاندارد
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
منتخب برند (نمانام) برتر
واحد نمونه ایمنی مواد غذایی از وزارت بهداشت
واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سه سال
دریافت تندیس کارآفرین برتر
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه استاندارد در دو سال متوالی
واحد منتخب همایش روز جهانی غذا
واحد صنعتی نمونه
صنعتگر نمونه
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر سلامت و ایمنی مواد غذایی
واحد برتر صنایع
واحد نمونه استاندارد
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
واحد برتر کیفیت صنایع غذایی
منتخب برند (نمانام) برتر
واحد نمونه ایمنی مواد غذایی از وزارت بهداشت
واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سه سال
دریافت تندیس کارآفرین برتر
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه صنایع در دو سال متوالی
واحد نمونه استاندارد در دو سال متوالی
واحد منتخب همایش روز جهانی غذا