واحد برتر کیفیت صنایع غذایی و نشان ایمنی و سلامت

چهار شنبه . 1398/08/22 15:45

 

شرکت تکامل غذا (قند کاترین)، عنوان واحد برتر کیفیت صنایع غذایی و نشان ایمنی و سلامت را دریافت کرد.